Pacjent ma prawo dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja medyczna jest udostępniana pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta oświadczeniem w jego dokumentacji lub posiadającej upoważnienie notarialne. W razie śmierci pacjenta udostępnienia dokumentacji medycznej może żądać jedynie osoba przez niego upoważniona do jej uzyskania za życia (oświadczenie w dokumentacji medycznej). Dokumentację medyczną udostępnia się również osobom i podmiotom wymienionym w art. 26 pkt. 3 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja indywidualna wewnętrzna lub dokumentacja zbiorcza w zakresie wpisów dotyczących pacjenta może być udostępniana:
  1. do wglądu w komórce organizacyjnej NZOZ w Osielcu (przeglądana przez osoby uprawnione w pomieszczeniu NZOZ z możliwością wykonywania przez nie zdjęć lub notatek w obecności osoby wyznaczonej przez kierownika NZOZ, po wcześniejszym ustaleniu terminu);
  2. poprzez sporządzenie jej kopi, wyciągów, odpisów lub skanów;
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem, z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Udostępnienie dokumentacji realizowane jest bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu wniosku od pacjenta lub jego przedstawiciela. Sporządzanie kopii, wyciągów, odpisów lub skanów dokumentacji medycznej następuje na koszt wnioskodawcy, z wyjątkiem pierwszej kopii dokumentacji medycznej, która jest udostępniana pacjentowi lub jego przedstawicielowi za darmo..

Koszt kserokopii jednej strony dokumentacji medycznej nie może przekraczać 0,00007 ,a koszt jednej strony wyciągu lub odpisu nie może przekroczyć 0,002 części przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (§54a Rozporządzenia).

 

Cena 1 strony kserokopii dokumentacji – 0,35 zł
Cena 1 strony jednej strony wyciągu – 10,30 zł
Cena 1 strony jednej strony odpisu – 2,05 zł

 

Na wniosek pacjenta kopia dokumentacji może zostać uwierzytelniona.
Uwierzytelnienia dokonuje upoważniony pracownik NZOZ w Osielcu.

Wydawanie wyników odpłatnych badań diagnostycznych, realizowanych na żądanie pacjenta następuje w rejestracji poradni, po pokwitowaniu odbioru przez pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego, bądź osobę upoważnioną w książce doręczeń wyników badań pełnopłatnych.

Wyniki badań diagnostycznych realizowanych na zlecenie lekarzy zatrudnionych w NZOZ w Osielcu wydawane są pacjentom, ich przedstawicielom ustawowym, bądź osobom upoważnionym (oświadczenie w dokumentacji medycznej) zgodnie z zasadami udostępniania dokumentacji medycznej.