Rejestracja odbywa się osobiście, telefonicznie, przez internet lub za pośrednictwem osób drugich.

Lekarskie wizyty domowe przyjmowane są  w uzasadnionych przypadkach medycznych w godzinach pracy ośrodka i realizowane są w poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 14.00-16.00, a we wtorki od 10.00-11.00. Wizyty zgłaszane po godzinie 14.00, a we wtorki po 10.00 będą realizowane w następnym dniu roboczym, chyba że lekarz będzie dysponował jeszcze wolnym czasem w dniu zgłoszenia wizyty.

Poza kolejnością ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej korzystają:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
  • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • kobiety w ciąży,
  • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
  • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych

Zgoda pacjenta na udzielenie mu świadczeń zdrowotnych oraz upoważnianie osób do uzyskania dokumentacji medycznej i informacji o stanie zdrowia

Każdy pacjent ma prawo do upoważnienia osoby mu bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia lub dokumentacji medycznej przez złożenie:

  • oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.
  • oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia.

Po uzyskaniu od lekarza wszystkich informacji o stanie zdrowia i proponowanym leczeniu, masz prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki, stwarzających podwyższone ryzyko, zgodę wyraża się w formie pisemnej. W każdej innej sytuacji, zgodę lub odmowę wyrażenia zgody możesz wyrazić ustnie. PAMIĘTAJ! Bez Twojej zgody może być przeprowadzone badanie lub udzielone inne świadczenie zdrowotne, tylko jeżeli znajdujesz się w stanie zagrażającym niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

Wyżej wymienione oświadczenia można składać w rejestracji NZOZ w Osielcu oraz u twojego lekarza w trakcie wizyty lekarskiej.

Pełne informacje znajdują się w rozdziale 5 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)