Transport sanitarny dla pacjentów naszego zakładu realizowany jest przez Zespól Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej na podstawie zlecenia wystawionego przez lekarzy zatrudnionych w NZOZ w Osielcu od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona posiadająca zlecenie na transport sanitarny zgłasza potrzebę realizacji transportu sanitarnego pod numer telefonu: 33 872 33 76.

Zgłaszając należy podać dane dotyczące transportu w szczególności:

 • imię , nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • nr pesel,
 • dane zleceniodawcy,
 • telefon kontaktowy,
 • adres, datę i godzinę i realizacji zlecenia,
 • miejsce odbioru pacjenta,
 • miejsce docelowe,
 • rodzaj zlecenia: bezpłatny, częściowo płatny, odpłatny,
 • czy docelowe miejsce przewozu jest najbliższym miejscem udzielania świadczeń, właściwym ze względu na stan zdrowia pacjenta.

Transport sanitarny jest zapewniany pacjentom wtedy, jeśli zgodnie ze wskazaniami medycznymi wymagają oni przewozu środkiem transportu sanitarnego drogowego (ambulansem) do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, a w przypadku świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym, także z powrotem do miejsca zamieszkania (pobytu) świadczeniobiorcy. Zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia może on obejmować:

 1. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;
 2. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym;
 3. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego i z powrotem;
 4. przewóz, z miejsca zamieszkania (pobytu), w celu wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza poz, do którego zadeklarowany jest świadczeniobiorca, i z powrotem;
 5. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

Zlecenie na przewóz wystawia lekarz POZ po dokonaniu oceny stanu zdrowia oraz oceny stopnia niepełnosprawności pacjenta. Przewóz środkami transportu sanitarnego może być dla pacjenta bezpłatny, częściowo odpłatny lub odpłatny. Zlecenie na transport do poradni specjalistycznej, do której nie jest wymagane skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w tym do lekarza dentysty – na pierwszą poradę – wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,

Bezpłatnie

– przysługuje pacjentom:

 • w przypadku konieczności natychmiastowego podjęcia leczenia (z wyłączeniem stanów nagłych realizowanych przez jednostki Ratownictwa Medycznego)
 • w celu zachowania ciągłości leczenia,
 • w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej samodzielne poruszanie się i korzystanie ze środków transportu publicznego oraz wymagającej przy poruszaniu się korzystania przez świadczeniobiorcę ze stałej pomocy innej osoby,

Częściowo płatnie

– jest finansowany w 40 % ze środków publicznych. Pozostałe 60 % kosztów transportu pokrywa pacjent; przysługuje pacjentowi, gdy ze zlecenia wynika, że osoba jest zdolna do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy innej osoby przy korzystaniu ze środków transportu publicznego lub wymaga korzystania z pojazdów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • w przypadku konieczności natychmiastowego podjęcia leczenia (z wyłączeniem stanów nagłych realizowanych przez jednostki Ratownictwa Medycznego)
 • w celu zachowania ciągłości leczenia,

Płatnie

– przysługuje pacjentowi w przypadkach nie wymienionych powyżej – na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

Koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym i docelowym w 100 % pokrywa pacjent.

Transport sanitarny „daleki ” zapewniany jest pacjentom zadeklarowanym w NZOZ w Osielcu w określonych przepisami sytuacjach na podstawie zlecenia lekarza, po uzyskaniu przez pacjenta zgody na udzielenie świadczenia, wydanej przez Dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.


Transport sanitarny realizowany jest na podstawie art. 41 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku (Dz.U. z 2004 Nr 210; poz. 2135), § 8 Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DZ.U. Z 2106 poz. 1146), Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej z dnia 24 września 2013 r. (Dz.U. z 2013; poz. 1248), oraz innych przepisów.